Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.
VVE

De Driepas is een VVE-school. We worden op onze school geconfronteerd met zowel autochtone als allochtone leerlingen die bij de entree in het basisonderwijs te maken hebben met een achterstand. Op de Driepas wordt volgens vastgesteld beleid met de VVE-kinderen gewerkt.     

                              

Overstap van peuterspeelzaal/ KDV naar basisschool
Als leerlingen met een VVE indicatie op basisschool de Driepas starten dan worden doelen per kind geformuleerd  op grond van binnenkomst. De overdrachtgegevens en observatiegegevens van de voorschool zijn hierbij leidend. In de overdracht wordt nadrukkelijk ingegaan op de onderwijsbehoefte van dit kind (welke extra begeleiding van de leerkracht is nodig) om mee te kunnen doen in groep 1. Na een start/gewenningsperiode van maximaal 3 maanden wordt vanuit (de onderwijsbehoefte van dit kind) een handelingsplan opgesteld, waarin de doelen uitgebreid beschreven worden, met ouders besproken worden in een oudergesprek en eventueel ondertekend worden door leerkracht en ouders. Het handelingsplan kan een onderdeel zijn van het groepsplan van de groep.

                                                     

Opbrengsten VVE
Kinderen met een VVE indicatie krijgen een passend onderwijsaanbod n.a.v. de informatie uit de warme overdracht vanuit de peutergroep. De kinderen met een VVE indicatie horen bij het basisarrangement van de school en in de groep worden ze in het groepsplan op grond van hun onderwijsbehoefte in de extra groep gezet.
Basisschool de Driepas werkt vanuit de methodiek Onderbouwd, evt. aangevuld met Piramide. De leerkracht weet door verschillende observaties, het leerlingvolgsysteem Onderbouwd en de Cito toetsen wat een kind met een VVE indicatie (extra) nodig heeft. De school brengt voor de monitoring in kaart of kinderen bij de overgang naar groep 3 voldoende basis hebben om mee te kunnen doen met de leerprocessen van groep 3. Het formuleren van voldoende basis formuleert de school met overdrachtsgegevens van het Onderbouwd volgsysteem en eventueel met Cito.