Welkom Vertrouwen Samenwerken Doelgericht
Met de wereld aan je voeten, je horizon verbreden!

TSO-reglement

Onderstaand treft u het in oktober 2006 vernieuwde reglement ten behoeve van het overblijven op De Driepas aan.

Vanaf 1 augustus 2006 ligt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de tussenschoolse opvang (TSO/overblijven) bij het schoolbestuur.
Hiertoe is de Wet op het primair onderwijs aangepast. De volgende artikelen veranderen wettelijk na 1 augustus 2006.
Artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs ( WPO)
Artikel 9 van de Wet Medezeggenschap Onderwijs.( WMO)
Artikel 13 van de Wet op het Primair Onderwijs. (WPO)

Deze wetswijzigingen betekenen in de praktijk het volgende:
  • Per 1 augustus 2006 worden de schoolbesturen verantwoordelijk.
  • Informatie over het overblijven dient te worden opgenomen in de schoolgids.
  • De organisatie regelt de wettelijke aansprakelijkheid voor overblijfkrachten.
  • Instemmingsrecht voor de oudergeleding van de MR betreffende onderwerpen die met de TSO en het TSO-beleid te maken hebben.
  • De geschillenregeling is onverkort van toepassing.
  • Toezicht door inspectie van het onderwijs op het nakomen van de afspraken die gemaakt worden tussen de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur over de wijze waarop het overblijven wordt georganiseerd.
Formeel zijn dus vanaf 1 augustus 2006 de schoolbesturen verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. Het schoolbestuur moet er voor zorgen dat dit goed geregeld is.
De wet stelt ook duidelijk dat het bestuur er zorg voor moeten dragen dat een aansprakelijkheidverzekering is afgesloten voor overblijfmedewerkers. Ouders krijgen, via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, instemmingsrecht over hoe de TSO geregeld wordt. De ouders die gebruik maken van de TSO betalen voor de voorziening.
 
De overblijfcommissie.

Artikel 1. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
a. Ingevolge de Wet op het primair onderwijs heeft het bestuur van een basisschool de plicht om de leerlingen in de gelegenheid te stellen onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen.
b. De verantwoording voor het overblijven ligt bij het schoolbestuur.
c. De taak om het overblijven op school te organiseren is gemandateerd aan de schoolleiding met in achtneming van de daarvoor door het bestuur bepaalde kaders.
d. De schoolleiding of een door deze aangewezen vertegenwoordiger uit het team maakt deel uit van de overblijfcommissie.
e. De overblijfcommissie is verantwoordelijk voor het beheer van middelen en voor de inhoudelijke en personele organisatie van het overblijven.
f. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering) voor allen die bij het overblijven betrokken zijn.

Artikel 2. De Overblijfcommissie:
a. Overblijfcommissie: commissie belast met coördinatie en organisatie van het overblijven. Deze commissie bestaat uit de overblijfcoördinator, de gediplomeerde overblijfkracht, een lid van de ouderraad en de schoolleider of een door deze aangewezen vertegenwoordiger uit het team;
b. De overblijfcommissie bevordert en bewaakt de kwaliteit van het overblijven;
c. Alle besluiten ten aanzien van het overblijven worden genomen door de overblijfcommissie en
§ ter advisering voorgelegd aan de ouderraad en de schoolleiding;
§ ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de MR en voor zover het leerkrachten betreft ook aan de personeelsgeleding van de MR.
d. De overblijfcommissieleden kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter.
e. De overblijfcommissie bepaalt jaarlijks het aantal overblijfkrachten en maakt een overblijfrooster.
f. De overblijfcommissie vergadert tenminste twee maal per jaar.
g. Agendapunten kunnen een week voor de vergadering bij de voorzitter worden ingediend. Alle geledingen binnen school zijn bevoegd om agendapunten in te brengen.
h. Een week voor de vergadering wordt door de voorzitter een agenda opgesteld en verspreid.
i. Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Per vergadering wordt afgesproken wie deze maakt.
j. De notulen liggen voor ouders ter inzage bij de overblijfcoördinator .
Ouderraad, MR en schoolleiding ontvangen een kopie van de notulen.
k. Indien nodig kan de voorzitter van de overblijfcommissie in overleg vaker een vergadering bijeen roepen naar aanleiding van opmerkingen door schoolleiding, MR, ouderraad of team.
l. De overblijfcommissie legt jaarlijks verantwoording af aan de ouderraad middels een jaarverslag. Het jaarverslag zal ook verstuurd worden naar bestuur, MR en schoolleiding. In bijlage I staan de punten die in het jaarverslag aan de orde moeten komen.

Artikel 3. De overblijfcoördinator:
a. Overblijfcoördinator: persoon die belast is met de dagelijkse coördinatie van het overblijven;
b. De overblijfcoördinator houdt het werkrooster, de administratie en financiën van het overblijven bij.
 
Artikel 4. De overblijfkrachten:
a. Overblijfkracht: persoon die toezicht houdt op het overblijven van de kinderen;
b. Gediplomeerde overblijfkracht: gediplomeerde kracht die toezicht houdt op het overblijven van de kinderen en in overleg met de overblijfcommissie toeziet op de kwaliteit van het overblijven en deze bevordert;
c. Het overblijven moet onder voldoende toezicht (richtlijn: 1 ouder op 25 kinderen) gebeuren. Het toezicht zal op de Driepas worden gehouden door overblijfkrachten waaronder minimaal een gediplomeerde overblijfkracht.
d. Overblijfkrachten gaan een vrijwilligersovereenkomst aan (zie bijlage 1) met de school en ontvangen een onbelaste vrijwilligersvergoeding.
e. Met het ondertekenen van de overeenkomst verklaren de overblijfkrachten schriftelijk op de hoogte te zijn van dit reglement en er naar te handelen.
f. Overblijfkrachten worden door de overblijfcommissie geworven.
g. De overeenkomst met een overblijfkracht kan door de overblijfcommissie en/of door de overblijfkracht zelf worden beëindigd. Hierbij wordt een opzegtermijn van een maand als richtlijn te worden gehanteerd. Zwaarwegende redenen echter kunnen aanleiding zijn voor de overblijfcommissie of voor de overblijfkracht, om, zonder in achtneming van de opzegtermijn, de werkzaamheden van de overblijfkracht te beëindigen.
h. De gediplomeerde overblijfkracht heeft een dienstverband met de school of wordt door de school ingehuurd. Met het aangaan van een dienstverband verklaart de gediplomeerde overblijfkracht schriftelijk op de hoogte te zijn van dit reglement en er naar te handelen.
i. De gediplomeerde overblijfkracht wordt geworven volgens de geldende sollicitatiecode van de stichting prooSes tenzij deze wordt ingehuurd.
j. Tijdens het overblijven zijn er minimaal 2 overblijfkrachten per speelplaats aanwezig die toezicht houden.
k. Overblijfkrachten zijn verplicht bij verhindering dit tijdig te melden bij de overblijfcoördinator.
l. Overblijfkrachten zijn verplicht op het aangewezen tijdstip op school aanwezig te zijn.
m. Bij afwezigheid van de overblijfkracht wordt een invallende overblijfkracht ingeschakeld door de overblijfcoördinator. Naast de vaste overblijfkrachten zullen ook een aantal vaste invalkrachten geworven worden.
n. De overblijfkracht dient deel te nemen aan gezamenlijke cursussen ten behoeve van het overblijven.

Artkel 5. De overblijfwerkgroep:
a. De overblijfwerkgroep: groep die bestaat uit de leden van de overblijfcommissie en alle overblijfkrachten
b. De overblijfwerkgroep komt minimaal 3 maal per jaar bij elkaar. De eerste bijeenkomst heeft met name het karakter van het maken van afspraken/planningen/ roosters. Daarnaast zullen kwaliteitsbehoud en verbetering steeds onderwerp van gesprek zijn.
 
Artikel 6. Ouders/verzorgers
a. Ouders/verzorgers van nieuwe kinderen kunnen bij het intakegesprek van hun kind aangeven of ze gebruik willen maken van de overblijfregeling. Ze geven dan eenmalig schriftelijk te kennen of ze gebruik willen maken van de overblijfregeling en hoe. Deze kennisgeving blijft dan van kracht tot einde van de schoolloopbaan of tot de ouder/verzorger een wijziging heeft ingediend zoals genoemd onder artikel 6 d..
b. Ouders/verzorgers die structureel gebruik willen maken van de overblijfregeling verplichten zich tot betaling via automatische incasso van de overblijfvergoeding. De incasso vindt in september en in februari van een schooljaar plaats.
c. Ouders/verzorgers die incidenteel gebruik willen maken van de overblijfregeling dienen dit vooraf aan de overblijfcoördinator door te geven en op betreffende dag contant te betalen.
d. Tussentijdse wijzigingen van deelname aan het overblijven (van structureel naar incidenteel, andere dag of beëindiging) dienen door de ouder/verzorger doorgegeven te worden aan de overblijfcoördinator. Deze draagt zorg voor een eventuele restitutie.
 
Artikel 7. Groepsleerkrachten
a. De groepsleerkracht begeleidt de groep overblijvers tijdens de lunch.
b. De groepsleerkracht bevordert daarbij een ordelijk en gezellige sfeer.
c. De groepsleerkracht draagt samen met de kinderen zorg voor het opruimen van het lokaal na afloop van de lunch.
d. De groepsleerkracht zorgt ervoor dat de kinderen op de afgesproken tijden gaan lunchen en naar buiten gaan.
e. De groepsleerkracht haalt de kinderen op afgesproken tijd buiten op om naar het klaslokaal te gaan.

Artikel 8. Taken tijdens het overblijven.
a. Alle overblijfkrachten dienen minimaal 5 minuten voor aanvang van het toezicht op school te zijn om het logboek in te zien en afspraken te maken ten aanzien van de taakverdeling tijdens het overblijven.
b. De overblijfkrachten dragen zorg voor het bijhouden van een logboek.
c. De overblijfkrachten zien er actief op toe en bevorderen dat kinderen zich houden aan de regels en afspraken (bijlage 3).
d. De overblijfkrachten benaderen de kinderen met respect en rustig;
e. De overblijfkrachten zijn gedurende de pauze aanspreekpunt voor kinderen. Leerkrachten verwijzen de kinderen in principe naar hen door. Leerkrachten en schoolleiding mogen zich gevraagd en ongevraagd bemoeien met het overblijven. Deze bemoeienis moet echter wel passen binnen de kaders van dit reglement.
f. Leerkrachten geven overblijfkrachten voor het overblijven relevante informatie over leerlingen.
g. Overblijfkrachten koppelen relevante voorvallen tijdens het overblijven direct terug naar de betreffende leerkracht(en).
h. Overblijfkrachten respecteren de privacy van leerlingen, ouders en leerkrachten en handelen hiernaar.

Artikel 9. Schorsing
a. Overblijvende kinderen dienen zich te houden aan de geldende afspraken en regels.
b. De schoolleiding is gemachtigd op verzoek van de overblijfcoördinator om contact op te nemen met ouders/verzorgers van kinderen die zich herhaaldelijk niet aan de geldende afspraken en regels houden. Hierbij verzoekt de schoolleiding de ouders/verzorgers dringend dit te bespreken met hun kind(eren).
c. Kinderen die zich herhaaldelijk niet aan de geldende regels en afspraken houden kunnen door de overblijfcommissie, na overleg met de schoolleider, van het reguliere overblijven worden geschorst. Dit betekent dat het kind thuis moet pauzeren. De schoolleider neemt hieromtrent contact op met de ouders/verzorgers van het kind.

Artikel 10. Financiën
a. De kosten voor het overblijven komen voor rekening van de ouders/verzorgers van kinderen die van de overblijfvoorziening gebruik maken.
b. In bijlage 2 staan de geldende afspraken tussen de overblijfcommissie en de schoolleiding met betrekking tot betalingen binnen de te onderscheiden kostenposten van het overblijven, beschreven.
c. De overblijfkrachten ontvangen een vergoeding (zie bijlage 2).
d. Deze vergoeding wordt betaald uit de overblijfbijdrage.
e. De overblijfcommissie moet voorstellen met betrekking tot de hoogte van de vergoedingen voor de vaste overblijfkrachten ter advisering voorleggen aan de ouderraad en ter instemming aan de oudergeleding van de MR.
f. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks ter advisering voorgelegd aan de ouderraad en ter instemming aan de oudergeleding van de MR.
g. De inzet van de groepsleerkrachten (zie art. 7) wordt eveneens betaald uit de overblijfbijdrage.
h. De hoogte van deze vergoeding (ad art. 10 lid f) wordt berekend op basis van de gewerkte tijd en de gemiddelde personeelslast van een groepsleerkracht.
i. De overblijfcoördinator beheert de te ontvangen overblijfgelden en legt eenmaal per jaar een financieel jaarverslag voor aan de ouderraad. Dit financieel jaarverslag vormt een onderdeel van het jaarverslag.
j. De overblijfcommissie legt jaarlijks een financiële begroting ter advisering voor aan de ouderraad en ter instemming aan de oudergeleding van de MR.
k. Ouders die geen machtiging hebben afgegeven zijn verplicht het overblijfgeld in één keer te betalen (in september) mits hun kind(eren) in het begin van het schooljaar onze school bezoeken. Voor kinderen die later instromen wordt een andere betalingsregeling getroffen.
l. Betalingen dienen uiterlijk in de daarvoor in lid j. genoemde maanden van het lopende schooljaar te worden voldaan;
m. Ouders worden bij niet tijdig betalen eenmalig herinnerd aan de betalingsverplichting. Hiervoor wordt €2,50 aan kosten in rekening gebracht.
n. Indien betaling 4 weken na de herinnering niet is gedaan worden betreffende kinderen uitgesloten van het overblijven.

Artikel 11. Voorlichting.
a. Nieuwe ouders ontvangen dit reglement bij het inschrijven van hun kind(eren).
b. De overblijfkrachten zijn gemachtigd om in te gaan op vragen van ouders aangaande het overblijven. Indien nodig zullen deze vragen teruggekoppeld worden naar school en/of de overblijfcoördinator.
c. De voorzitter van de overblijfcommissie is verantwoordelijk voor het regelmatig publiceren omtrent ontwikkelingen aangaande het overblijven in de nieuwsbrief.

Artikel 12. Calamiteiten en ongevallen.
a. De overblijfkrachten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de overblijvende kinderen.
b. Bij ongevallen en calamiteiten zijn de toezichthoudende overblijfkrachten in eerste instantie verantwoordelijk voor de organisatie van hulpverlening.
c. Waar nodig wordt de hulp overgenomen door anderen opdat het aantal personen dat toezicht houdt gelijk blijft.
d. Bij ongevallen neemt de overblijfcoördinator of leerkracht contact op met de ouders van het betreffende kind. In onderling overleg worden nadere stappen afgesproken.
e. Bij levensgevaarlijke verwondingen neemt de overblijfcoördinator of leerkracht contact op met één van de bedrijfshulpverleners binnen het team.
De bedrijfshulpverlener neemt de verdere coördinatie vervolgens op zich.
f. De overblijfkrachten dienen bekend te zijn met de inhouden van de bestaande ontruimingsplannen. De schoolleider is verantwoordelijk voor de overdracht van deze informatie.

Artikel 13. Spelmateriaal.
a. De overblijfcoördinator en overblijfkrachten zijn verantwoordelijk voor het correct gebruik van spelmateriaal dat tijdens het overblijven wordt gebruikt.
b. Overblijfkrachten blijven tussen de middag verantwoordelijk voor het opruimen van buitenspelmateriaal.

Artikel 14. Regels en afspraken.
a. Door schoolleiding en overblijfcommissie worden huisregels en afspraken opgesteld waaraan kinderen zich dienen te houden (zie bijlage 3).
b. De leerkrachten bespreken deze regels regelmatig met de kinderen.
c. De overblijfkrachten en leerkrachten kennen de huisregels en hanteren ze consequent
d. Op basis van overleg tussen team en overblijfcommissie kunnen de regels aangepast worden.

Artikel 15. Eindbepalingen.
a. De overblijfcommissie kan jaarlijks aanpassingen van dit reglement voorstellen in overleg met de ouderraad, schoolleiding en MR.
b. In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de overblijfcommissie in samenspraak met de schoolleiding, MR en OR.
c. De klachtenprocedure van de school is van toepassing op het overblijven. In bijlage 5 staan enkele juridische aspecten a.h.v. voorbeelden beschreven.